La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Pujol, Pesetas and Payola/PUJOL, PESSETES I PUNYETES

Pujol, Pesetas and Payola

by Josep C. Verges

Pujol pelesPujol married to Catalonia under Spanish civil law: 8 million euros per year or nearly 7 million euros per month in black during 23 years. Below: Gone fishing: The Blancmain, in a watch collection worth six times his official salary.

Ramon Trias Fargas used to say Pujol was married to Catalonia. I always thought he was married under Cataln civil law with separation of property. It turns out he married under Spanish civil law where everything belongs to the husband and fuck her in both senses.

It all starts with P of politician and ends with P of pathetic: Pujol, pesetas, Putin. Today pesetas are euros but how best to put: Pujol, pesetas and the rest is payola? Pujol’s corruption has been known for 15 years as Diari de Girona editorializes: “The newspaper revelations that led Pujol to admit tax fraud (based on police and judicial investigations and not fabrications or maneuvers orchestrated against Catalonia, as was said) were also known for some time, and the suspicions have grown in intensity in recent days about the activities of some of the children of Jordi and Marta Ferrusola. Diari de Girona, for example, already published fifteen years ago documented reports on the business dealings of the Pujol family.” Pujol’s black money did not originate from distant legacies as Alfonso Quinta adds in also Diari de Girona: “The history of a paternal inheritance as the sole source of an account in Switzerland of Jordi Pujol was quickly challenged by his own sister. Nor do I believe a word either that it was money inherited from his father, Florenci Pujol. If it was so Pujol would have hidden this from his sister, something really disgraceful Pujol should never have blamed his father, especially considering that Florenci Pujol was so generous with him, donating the majority package of shares of Banca Catalana.” The son bankrupted Banca Catalana, like he destroyed all businesses he has ever undertaken. Luckily it is too late to destroy Catalonia because he left government years ago. Former El Mundo editor Pedro J. Ramirez does not believe Pujol either that everything comes from an inheritance of 34 years ago (!) from his father: “This is merely a smokescreen to cover up Switzerland with Andorra and the commissions he was paid at his public post with a supposed inheritance, unknown even by his own daughter.” The newspaper adds: “The family has laundered approximately 1.8 billion euros in tax havens. This cash flow originated in the 3% paid of each public contract for works or services during the 23 years when Jordi Pujol was president.In plain words 78 million euros a year, or about 7 million a month in black for the 23 years the Pujols plundered Catalonia. When I published “All Duran’s Men, the Political Corruption of Catalonia” in 2000, Pujol reacted by removing as minister the corrupt presumed innocent. It seemed he was listening about corruption in the cases first uncovered by Diari de Girona. But three years later, after my publishing “The Fall of Pujol’s Empire” I realized why Duran continued to be his preferred partner. The few remaining honest men remaining in the corrupt party Unio -as Duran admitted to the judge- wrote a letter to Jordi Pujol, President of CiU, asking him not to appoint as General Secretary the corrupt presumed innocent. No sooner had he received the letter that Pujol sent it on to Duran to have us all expelled. An honest person does not act in bad faith. Duran personally confirmed to me that he was corrupt, as I explained in the book about him. Pujol also confirmed it to me by his treachery. Putin also starts with P. The Swiss watch that he exhibits costs more than his official pay for one year. His holiday mansion on the Black Sea cost billions. He has three huge yachts of gross bad taste. The Moscow political scientist Stanislav Belkovski estimated his fortune from published materials at 40 billion, but to this add that he is “informal shareholder” of the public companies he has given to the so-called Kremlin Mafia. Belkovski concludes that Putin is not motivated by nationalism or Imperialism but primarily by his business interests which might seem secondary while in power. Jordi Pujol was not a nationalist with Banca Catalana nor a nationalist with the Catalan Government. Go fuck the former president. He was not a good business for Catalonia, rather very black.

(“Pujol, pessetes i punyetes,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 10 August 2014)

Pujol, pessetes i punyetes

per Josep C. Vergés

putinblancpainPeix gros: El Blancmain, en una col.lecció de rellotges que val sis vegades el sue sou oficial. Primera foto: Pujol casat amb Catalunya pel dret civil castellà: 8 milions d’euros a l’any o uns 7 milions d’euros al mes en negre durant 23 anys.

Ramon Trias Fargas deia que Pujol estava casat amb Catalunya. Jo pensava que Pujol s’havia casat pel dret civil català, amb separació de béns. I ara resulta que Pujol s’havia casat pel dret civil espanyol on tot pertany al marit i la dona que es foti, en el doble sentit de la paraula.

Tot comença amb P de polític i tot acaba amb P de pena: Pujol, pessetes, Putin. Les pessetes ara són euros però com dir millor: Pujol, pessetes i la resta són punyetes? La corrupció dels Pujol fa 15 anys que se sap, editorialitza Diari de Girona: “Les informacions periodístiques que han portat Pujol a confessar el frau fiscal (basades en investigacions policials i judicials, i no pas en invencions ni en maniobres orquestrades contra Catalunya, com s’havia afirmat) també estan revelant des de fa temps, i ho fan fet amb una especial intensitat els darrers dies, les sospites que existeixen sobre les activitats d’alguns fills de Jordi Pujol i Marta Ferrusola. Diari de Girona, per exemple, ja va publicar fa quinze anys reportatges documentats sobre els negocis de la família Pujol.” El diner negre dels Pujol no prové d’herències llunyanes segons Alfons Quintà, també a Diari de Girona: “La història d’una herència paterna, com a únic origen d’un compte de Jordi Pujol a Suïssa va ser ràpidament posada en dubte per la seva mateixa germana. Tampoc m’empasso que siguin diners procedents d’una herència del seu pare, Florenci Pujol. Si fos així i Pujol ho hagués amagat de la seva germana, seria per llogar-hi cadires. Pujol mai no havia d’haver esmentat al seu pare, sobretot tenint en compte que Florenci Pujol havia estat generós amb ell, en fer-li donació del paquet majoritari d’accions de Banca Catalana.” Banca Catalana que va enfonsar el fill, com ha enfonsat tots els negocis que ha fet. Massa tard per enfonsar Catalunya quan fa anys que ja no governa, per sort. Tampoc l’exdirector del Mundo Pedro J. Ramírez creu Pujol que tot prové d’una herència de fa 34 anys (!) del pare: “No es más que una cortina de humo para tapar Suiza con Andorra y las comisiones que cobraba en su despacho oficial con la supuesta herencia, desconocida incluso para su propia hija.” Afegeix el diari: “La familia ha movido unos 1.800 millones de euros en paraísos fiscales. Este caudal de dinero procede del cobro del 3% de cada obra o servicio adjudicados por la Generalitat durante los 23 años en los que Jordi Pujol fue presidente.” Traduit: 78 milions d’euros a l’any o uns 7 milions d’euros al mes en negre durant 23 anys d’espoli pujolista de Catalunya. Quan vaig publicar “Tots els homes de Duran, la corrupció política de Catalunya” l’any 2000, Pujol va reaccionar treient el corrupte presumpte innocent de conseller de la Generalitat. Semblava que feia cas sobre la corrupció primer destapada pel Diari de Girona. Però al publicar tres anys després “La caiguda de l’imperi Pujol” ja vaig veure perquè Duran seguia de soci preferent. Els pocs honestos que quedaven al partit corrupte Unió -segons ha admès Duran al jutge- varem escriure una carta a Jordi Pujol, president de CiU demanant-li que no nomenés secretari general al corrupte presumpte innocent. No li va faltar temps a Pujol d’entregar la carta a Duran perquè ens expulsés. Una persona honesta no actua de mala fe. Duran em va confirmar personalment que era un corrupte, com explico al seu llibre. Pujol també m’ho va confirmar amb la seva traidoria. Putin també comença amb P. El rellotge suís que exhibeix val més que el sou oficial d’un any. El seu palauet de vacances al Mar Negre ha costat mil milions. Té tres iots immensos d’un mal gust espatarrant. El politòleg de Moscou Stanislav Belkovski calcula la seva fortuna segons el que s’ha publicat en 40 mil milions, però cal afegir que és “accionista informal” de les empreses públiques que ha regalat a l’anomenada màfia del Kremlin. Belkovski conclou que a Putin no el mou el nacionalisme ni l’imperialisme sinó primordialment els negocis, negocis que mentre estigui en el poder semblen secundaris. Jordi Pujol tampoc era nacionalista a Banca Catalana ni era nacionalista a la Generalitat. L’expresident a fer punyetes. No ha estat un negoci blanc per a Catalunya sinó ben negre.

(“Pujol, pessetes i punyetes,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 10 agost 2014)

Advertisements

11 August 2014 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

1 Comment »

  1. Another direct hit!

    Like

    Comment by Henry | 12 August 2014 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: