La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

A Plausible and Possible Catalonia/UNA CATALUNYA PLAUSIBLE I POSSIBLE

A Plausible and Possible Catalonia

by Josep C. Verges

EftaEFTA with Catalonia: Small, successful and wealthy like Iceland, Lichtenstein, Norway and Switzerland. Below:  Catalan Observatory at London’s LSE with Salvador Giner, former president of the Institut d’Estudis Catalans.

 

Catalonia’s credentials have been reinforced this summer by the Credit Suisse study of small countries, including Catalonia, titled “The Success of Small Countries.” The former president of the Institut d’Estudis Catalans Salvador Giner writes that it proves that Catalonia is “plausible i possible.” Credit Suisse analyses why small countries are more successful. Catalonia is placed 8th in the EU and 11th in Europe, above France, Italy and Spain (17th minus Catalonia):

 

“Since 1945, the number of UN country members has risen from nearly 50 to 193, a nearly four-fold rise in the number of countries in the world, two-thirds of which could be classified as ‘small’. There have been 87 transitions to democracy since 1952, 46% of which involved small countries. There is clearly an important underlying trend at work here, the rise of small states. With respect to UN’s Human Development Index (which combines GNI per capita, education and health metrics), small countries make up over half of the world’s top 30 countries. Of the top 10 countries in the world by wealth per adult, 6 of them are small countries. Catalonia would rank 20th globally. Small countries tend to dominate the globalization rankings. In fact of the top 20 countries 85% are small. Credit Suisse considers as intangible infrastructure: education, healthcare, finance, business services and technology. It seems that excellence in intangible infrastructure is a small country speciality. Small countries make up 7 of the top 10 countries by intangible infrastructure and 60% of the top 30. Small countries tend to be prominent in terms of having the best improvements in intangible infrastructure. Intangible infrastructure forms the backbone of a country, a key conduit for economic growth. Tax rates for individuals tend to be higher in larger countries, by a hefty 5%! Larger countries are more inefficient than smaller ones. The larger the country, the more the need for local and regional governments. Transfers—a political tool to keep a country together— add complexity and may lead to distortions and inefficiencies if not allocated properly as shown by Spain. Switzerland is not in the EU and the Swiss can view Europe objectively without Madrid’s immobility. When the million-strong Catalan demonstrations began after the PP and PSOE constitutional coup d’Etat against the Catalan Statute in 2010 Credit Suisse warned of the difficulties Catalonia would face outside the EU. Three years on with million strong demonstrations have led to a rethink. Maoist Barroso’s threats will be unable to help Madrid now that he is out of power. The new president, a serious minded German and not a Portuguese for sale, responds to the European Parliament, as required in a democracy which should become. Simply put, Europe cannot expel European citizens. We now longer live in the Europe of the States, rather in the Europe of the people. The proof of the pudding is that the new president was chosen by Parliament against the wishes of the States. Democracy is starting to rule in Europe and this favours Catalans. Switzerland is not a member, but is third in European integration while Spain is third from the bottom, 66% integrated the Swiss against 33% the Spaniards. The first large nation is 17th, Germany! Europe is built on the success of small countries. Catalans will leave an obsolete and discriminatory empire to advance with a Europe that integrates plausible and possible small nations.

(«Una Catalunya plausible i possible,» by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 17 August 2014)

 

Una Catalunya plausible i possible

per Josep C. Vergés

salvador-giner-iec-defensar-culturaCatalan Observatory a LSE de Londres amb Salvador Giner, expresident de l’Institut d’Estudis Catalans. Primera foto: EFTA amb Catalunya: petits amb èxit i rics com Islàndia, Lichtenstein, Noruega i Suissa.

Les credencials de Catalunya han quedat reforçades per l’estudi de petits paisos, inclosa Catalunya, que acaba de fer aquest estiu Credit Suisse, titulat “L’èxit dels paisos petits”. L’expresident de l’Institut d’Estudis Catalans Salvador Giner m’escriu que demostra que Catalunya és “plausible i possible.” Credit Suisse analitza per què els paisos petits tenen més èxit. Catalunya la situa al número 8 a la Unió Europea i número 11 a Europa, per sobre de França, Itàlia i Espanya (17a sense Catalunya).

 

Des de 1945, el nombre de membres de l’ONU ha passat de gairebé 50 a 193 paisos, un augment de gairebé quatre vegades en el nombre de països en el món, dos terços dels quals podrien ser classificats com a petits. Hi ha hagut 87 transicions a la democràcia des de 1952, el 46% dels que eren petits països. És evident que hi ha una important tendència subjacent aquí, que és el sorgiment dels Estats petits. Pel que fa a l’Índex de Desenvolupament Humà de l’ONU (que combina les dades del PNB per càpita, educació i salut), els països petits constitueixen més de la meitat dels 30 països més rics del món. Dels deu primers països del món en riquesa, sis d’ells són petits. Catalunya se situaria 20a a nivell mundial. Els països petits tendeixen a dominar els rànquings de la globalització. Dels 20 països més rics el 85% són petits. Credit Suisse analitza la infraestructura intangible: educació, salut, finances, facilitat de negocis i tecnologia. Sembla que l’excel.lència en la infraestructura intangible sigui específica dels paisos petits: 7 dels 10 primers països en infraestructura intangible i el 60% dels 30 primers. Els països petits ocupen un lloc destacat en millores d’infraestructura intangible. Constitueix la columna vertebral d’un país i és el conducte clau del creixement. Els impostos per als contribuents són majors en els països grans, un dur 5% més! Els països grans són més ineficients que els petits. Les transferències -una eina política per a mantenir un país unificat- afegeix complexitat, amb distorsions i ineficiències si no s’assignen correctament com passa a Espanya. Els suissos no estan a la UE i poden mirar Europa amb objectivitat sense l’immobilisme de Madrid. Quan s’iniciaren les manifestacions milionàries catalanes després del cop d’Estat constitucional del PP i PSOE contra l’Estatut l’any 2010 Credit Suisse avisava de les dificultats per Catalunya fora de la UE. Tres anys de manifestacions milionàries després s’ho ha repensat. L’amenaça del maoista Barroso de poc serveix a Madrid perquè ja ha quedat fora del poder. El nou president, un alemany seriós i no un portuguès venut, es deu al Parlament europeu, com correspon en una democràcia que també ha de ser Europa. Europa no pot expulsar ciutadans europeus, així de senzill. Ja no vivim a l’Europa dels Estats sinó a l’Europa dels ciutadans. La mostra és que el nou president l’ha elegit el Parlament europeu en contra dels desitjos dels Estats. La democràcia comença a manar a Europa i això beneficia els catalans. Suissa, sense ser membre, és la tercera en integració europea mentre Espanya és tercera per la cua, un 66% front el 33% espanyolista. El primer país gran és 17è, Alemanya! Europa és l’èxit dels petits. Marxarem d’un imperi obsolet i discriminador cap a l’Europa integradora dels petits, plausibles i possibles.

(«Una Catalunya plausible i possible,» per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 17 agost 2014)

Advertisements

19 August 2014 - Posted by | Economy/Economia, Politics/Política | ,

3 Comments »

 1. Reblogged this on TheFlippinTruth.

  Like

  Comment by joekano76 | 19 August 2014 | Reply

 2. En efecte, l’argument a favor dels paisos petits i feiners és impecable

  Like

  Comment by Salvador | 20 August 2014 | Reply

 3. Un pais petit i eixerit.

  Like

  Comment by Ed.Card. | 31 August 2014 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: