La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Tiberius the Ass and Pujol the Crook/DEL BURRO TIBERI AL MILHOMES PUJOL

Tiberius the Ass and Pujol the Crook

by Josep C. Verges

marta jordiMarta Ferrusola and Jordi Pujol, the laughing innocents. Below: Livia and Tiberius, the sad assassins.

Reading “The Lives of the Twelve Caesars» I am shocked, shocked!, when Suetonius quotes Tiberius: “A free State must have freedom of speech and opinion.” This was the beginning of his rule and he had no scruples in adding: “A good and just prince, invested by the senate with such great and absolute power, must be at the service of the senate and all other citizens.” Quite a reminder of Pujol, much promised and then much stolen.

I write to the lawyer Joan de Gispert: «I’m not quite sure that Tiberius practised what he preached My latinist friend answers: «Actually Tiberius started well his rule as emperor but in later years it seems he was extraordinarily cruel. He handed power to his lieutenant Sejanus, who was a sanguinary beast. Too much power as you know leads to horror and corruption. A great general and magnificent administrator, he enriched the State treasury only for his successor, the bestial Caligula, to dilapidate all in three years. He was under the thumb of his mother Livia for much of his life and she eased his way to power by eliminating anyone she could. Hated by his predecessor Augustus, he was forced to leave the woman he loved, Agripina, to marry Augustus’s whore of a daughter Julia. It seems this was the trigger of his unhappiness and later cruelty. At least that’s my opinion as a great enthusiast of classical history and literature.» I answer that both Suetonius and Tacitus give the contrary opinion, that Sejanus and Livia were used by Tiberius, and that Augustus, not so much hated him as thought he was an ass, just like Pla thought Pujol was a snake oil salesman. Both were right. Gispert adds: «It is possible that Tiberius was merely an ass, but an ass that killed and killed.» It is true that asses know how to kick. Never believe an ass or a snake oil salesman when they talk of freedom. My book “The Fall of Pujol’s Empire” from 2003! has the following subtitle: «Tragicomedy in ten acts without intermission. The action takes place all over Catalonia during 24 years: Pati dels Tarongers, Can Brians jail, Hotel Majestic among many sets. Distinguished spectator: the long length of the operetta (24 years) allows for only one performance.» The list of characters includes: the right honourable godfather Jordi Pujol; the heir of Mas Pujol Artur Mas; the Duke of Perejil islet Jose Maria Aznar; Caesar’s son Josep Pujol Ferrusola; the right dishonourable son Jordi Pujol Ferrusola and Oriol Pujol Ferrusola as Cordelia; with Marta Ferrusola in her star role as Lady Macbeth. The operetta did not end in Shakespeare’s Scottish tragedy as I thought, rather in the plays he did not write after the tyrannicide of his Julius Caesar. The second Caesar, Augustus, consolidated Rome, but Tiberius and Caligula nearly destroyed it with their absolute perversity and corruption. Pujol went around Catalonia dressed up as the founding father Caesar Augustus but he was just a vulgar Tiberius and his sons were no Caligulas, if anything Sejanuses. However Marta Ferrusola was the new Livia as portrayed by Robert Graves in his novels about the Emperor Claudius: cruel, manipulator and obsessed with power. When finally Jordi Pujol lost the election the Catalan Livia complained on leaving the Catalan government palace: “It seems as though they have broken into our home to steal.” Who did the stealing? Exactly 21 centuries between Tiberius the Ass and Pujol the Crook.

(“Del burro Tiberi al milhomes Pujol,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 21 September 2014

Del burro Tiberi al milhomes Pujol

per Josep C. Vergés

Livia TiberiLivia i Tiberi amb cara d’assassins. Primera foto: Marta Ferrusola i Jordi Pujol amb cara d’innocents.

Llegint «La vida dels Dotze Cèsars» em quedo de pedra quan Suetoni cita Tiberi: “En un Estat lliure cal que la paraula i el pensament siguin lliures.” Era al principi del seu poder i ben fresc afegia: “Un príncep bo i just, investit pel senat amb un poder tan gran i absolut, ha d’estar al servei del senat i de tots els altres ciutadans.” No recorda Pujol? Molt prometre i després molt robar.

Escric a l’advocat Joan de Gispert: «No sé si Tiberi va practicar el que deia.» Contesta el meu amic llatinista: «Per cert que Tiberi, que va començar bé la seva tasca d’emperador, en els últims anys de la seva vida, sembla que fou d’una crueltat inusitada, deixant el poder en mans del seu lloctinent Sejà, una mala bèstia on n’hi ha. L’excés de poder, ja saps, porta a l’horror i la corrupció. Gran general, magnífic administrador, va enriquir el tresor públic només per a què el seu successor, el bèstia Calígula, el dilapidés en tres anys. Va estar sotmès a la seva mare Lívia durant gran part de la seva vida, la qual va facilitar-li el camí al poder carregant-se tots els que pogué. Odiat pel seu predecessor August, es va veure obligat a deixar la donar que estimava, Agripina, per a casar-se amb la meuca de la filla d’August, Júlia. Sembla que això fou el detonant de la seva infelicitat i posterior crueltat. O això crec jo, tan amant com sóc de la història i literatura clàssica.» Li contesto que Suetoni i Tàcit donen la versió contrària, que Sejà i Lívia foren utilitzats per Tiberi, i que August, més que odiar-lo, considerava Tiberi un burro, com Pla considerava Pujol un milhomes. Tenien raó els dos. Afegeix Gispert: «És possible que Tiberi finalment fora simplement un burro. Però un burro que matava i matava.» Efectivament els burros saben donar coces, pràcticament l’únic que saben fer. Mai s’ha de creure un burro, o un milhomes, quan parlen de llibertat. El meu llibre «La caiguda de l’imperi Pujol» de 2003! porta de subtítol: «Tragicomèdia en deu actes sense entreacte. L’acció es desenvolupa durant 24 anys per tot Catalunya: Pati dels Tarongers, Can Brians, Hotel Majestic entre molts altres. Distingit públic: la llarga durada de la sarsuela (24 anys) permet una única funció.» Duu una guia de personatges: Jordi Pujol, molt honorable padrí; Artur Mas, hereu de Mas Pujol; José María Aznar, duc de Perejil; Josep Pujol Ferrusola, fill del Cèsar; Jordi Pujol Ferrusola, molt poc honorable fill; Oriol Pujol Ferrusola, Cordelia; i Marta Ferrusola en el seu rol estel.lar de Lady Macbeth. La sarsuela ha acabat no en la tragèdia escocesa de Shakespeare com jo creia sinó en les que no va escriure després del tiranicidi del seu Juli Cèsar. El segon Cèsar, August, va consolidar Roma, però Tiberi i Calígula una mica més i l’enfonsen amb la seva perversitat i corrupció total. Pujol anava per Catalunya disfressat de pare de la pàtria Cèsar August, però ha estat un vulgar Tiberi i els seus fills no arriben ni a Calígules, més aviat Sejans. Això sí Marta Ferrusola ha estat Lívia com la retrata Robert Graves a les novel.les sobre l’emperador Claudi: cruel , manipuladora i obsessa pel poder. Quan per fi Jordi Pujol perdia les eleccions al sortir del Palau de la Generalitat la Lívia catalana es queixava: “Sembla com si ens han entrat a casa a robar.» Qui robava a qui? Vintiun segles justos del burro Tiberi al milhomes Pujol.

(“Del burro Tiberi al milhomes Pujol,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 21 setembre 2014

Advertisements

21 September 2014 - Posted by | Culture/Cultura, Politics/Política | ,

1 Comment »

  1. Servidor el tandem Tiberi-Sajà el veia calcat en un altre primat pòlitic i els seus secretaris successius, mentre havia de contemplar com els cabells abandonaven el seu cap.

    Nota de l’editor: Duranus Ilerda, dictator?

    Eduard: Hoc.

    Like

    Comment by Eduard | 24 September 2014 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: