La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

First Scotland, Now Spain/PRIMER ESCÒCIA I ARA ESPANYA

First Scotland, Now Spain

Bloomberg Editorial

UmbrellaUmbrella protest like in Hong Kong in front of the Catalan government after Madrid banned Catalans from voting. Below: Unlike Madrid and Beijing former New York mayor Bloomberg points the way to democracy.

Bloomberg, owned by former New York mayor Michael Bloomberg, criticises harshly denialist Rajoy, calling on him to let the Catalans vote:

Like the Scots, the Catalans want a referendum on independence. Unlike the British, the Spaniards aren’t inclined to let them have it. This is a mistake, and Spain’s leaders need to show some unwonted statesmanship by making a vote possible even as they campaign for union. Catalonia’s government has scheduled a referendum for Nov. 9, but on Tuesday Spain’s Constitutional Court suspended it. This is the same court that issued a ruling four years ago -in a case also brought by Prime Minister Mariano Rajoy’s PP -that gutted a 2006 Spanish law granting Catalonia more autonomy. Catalans have been bitter ever since, and the PP has made the situation worse by stonewalling Catalan demands and engaging in other provocations. (An education minister once issued a call to “Hispanicize” Catalan children.) Support for independence in Catalonia has grown to more than 50%, according to several recent polls, from as little as 15% in 2007 -and it’s unlikely to fall with yesterday’s ruling. The drive for independence has not been stopped. To avoid a potential spiral of civil disobedience or even violence, Rajoy should go to Catalonia and acknowledge, in person, the mistakes his party has made. For the next steps, he need only look across the sea to the north. He should offer a fresh start to negotiations on greater autonomy for Catalonia and more control of its tax revenues. As UK Prime Minister David Cameron might tell him, Rajoy will probably have to make these concessions anyway to keep his country together. Rajoy should also be open to constitutional reform that would decentralize powers and include a procedure to allow Spain’s regions to vote on secession. This wouldn’t necessarily have to be on the extraordinarily generous terms that Cameron agreed to for Scotland, but it would have to create a potential route for Catalans to conduct at least a nonbinding referendum on their status. Even engaging in such negotiations may lead Catalonians to abandon their referendum for now, if they believe a legal route to vote on independence will eventually become available. In the meantime, Rajoy and other officials in the central government should begin a campaign to show Catalans (as well as Basques and Galicians) why they are better off in Spain. One of the benefits of Scotland’s two-year referendum campaign was that both sides had the chance to push and test their arguments. Catalonia’s secession would be more traumatic for Spain than Scotland’s would have been for the UK; the region accounts for 16% of the Spanish population and 19% of the economy (double Scotland’s share of the UK on both counts). Spain’s financial position is already precarious, and both it and Catalonia would be punished severely in the bond markets for any breakup. Given the chance, Catalans might well conclude, as Scots did, that independence is not worth the risk and pain. To make Catalans confident in this conclusion, however, they need a robust debate. Up to now, Rajoy and Spain’s government have refused even to discuss the possibility of independence. Now is the moment for them to make the case for union.

http://www.bloombergview.com/articles/2014-10-01/first-scotland-now-spain

Primer Escòcia i ara Espanya

Editorial de Bloomberg

bloombergA diferència de Madrid i Peking l’exalcalde de Nova York Bloomberg senyala el camí de la democràcia. Primera foto: Manifestació amb paraigues com a Hong Kong davant la Generalitat després que Madrid prohibís als catalans votar.

Bloomberg, propietat de l’exalcalde de Nova York Michael Bloomberg, critica durament el negacionista Rajoy i exigeix que deixi votar als catalans:

Igual que els escocesos, els catalans volen un referèndum sobre la independència. A diferència dels britànics, els espanyols no estan disposats a deixar que el duguin a terme. Això és un error i els líders d’Espanya han de mostrar una mica i poc habitual habilitat política, permetent el vot -tot i que facin campanya per a la unió. La Generalitat ha programat el referèndum per al 9 novembre, però el Tribunal Constitucional d’Espanya l’ha suspès dimarts. Aquest és el mateix tribunal que va dictar una sentència fa quatre anys –en un cas també interposat pel PP del primer ministre Mariano Rajoy. que va buidar una llei espanyola de 2006 que concedia major autonomia a Catalunya. D’ençà els catalans estan amargats i el PP ha empitjorat la situació denegant les demandes catalanes i practicant altres provocacions. (Un ministre d’educació fins i tot ha fet una crida a “espanyolitzar” els nens catalans.) El suport a la independència de Catalunya ha crescut a més del 50% segons diverses enquestes recents, quan potser era tan sols 15% el 2007. És improbable que es redueixi amb la decisió d’ahir. La marxa cap a la independència no s’ha frenat. Per evitar una probable espiral de desobediència civil o fins i tot violència, Rajoy hauria d’anar a Catalunya i reconèixer, en persona, els errors que el seu partit ha fet. Per als següents passos, només necessita mirar nord enllà. Ha d’oferir un nou començament amb negociacions sobre una major autonomia per a Catalunya i un major control dels seus ingressos fiscals. Com el primer ministre britànic David Cameron li podria dir, el més segur és que Rajoy hagi de fer aquestes concessions inevitablement per mantenir el seu estat unit. Rajoy també ha d’estar obert a la reforma constitucional que descentralitzi poders i incloure un procediment per permetre que les regions d’Espanya puguin votar sobre la secessió. Això no necessàriament ha de ser en els termes extraordinàriament generosos que Cameron va acordar per a Escòcia, però hauria de crear una ruta potencial perquè els catalans duguin a terme, almenys un referèndum no vinculant sobre el seu estatus. Fins i tot la participació en aquestes negociacions pot portar els catalans a abandonar el seu referèndum per ara, si creuen que una via legal per votar sobre la independència finalment estarà disponible. Mentrestant, Rajoy i altres funcionaris del govern central han de començar una campanya per mostrar els catalans (així com bascos i gallecs) per què estan millor a Espanya. Un dels beneficis de la campanya del referèndum de dos anys d’Escòcia va ser que les dues parts van tenir l’oportunitat de promoure i provar els seus arguments. La secessió de Catalunya seria més traumàtic per a Espanya que Escòcia hagués estat pel Regne Unit; la regió representa el 16% de la població espanyola i el 19% de l’economia (el doble d’Escòcia amb el Regne Unit en els dos casos). La situació financera d’Espanya ja és precària, i tant ella com Catalunya serien castigats severament en els mercats de bons en el cas de ruptura. Donada l’oportunitat, els catalans bé podrien concloure, com ho van fer els escocesos, que la independència no paga la pena pel risc i sofriment. Per fer que els catalans tinguin confiança en aquesta conclusió, cal però que hi hagi un diàleg clar. Fins ara Rajoy i el govern d’Espanya s’han negat fins i tot a discutir la possibilitat de la independència. Ara és el moment perquè ells plantegin el cas per a la unió.

http://www.bloombergview.com/articles/2014-10-01/first-scotland-now-spain

2 October 2014 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

2 Comments »

  1. […] Source: First Scotland, Now Spain/PRIMER ESCÒCIA I ARA ESPANYA […]

    Like

    Pingback by First Scotland, Now Spain/PRIMER ESCÒCIA I ARA ESPANYA | 2 October 2014 | Reply

  2. L’actual Mayor de New York City es Bill de Blasio (des de el primer de Gener de 2014).

    Like

    Comment by Josep Maria | 2 October 2014 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: