La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

98% of Catalans Want to Vote, 2% Not/98% DELS CATALANS VOL VOTAR, 2% NO

98% of Catalans Want to Vote, 2% Not

98% dels catalans vol votar, 2% no

The heir of Philip V the Perjurer commemorated Race Day, re-baptised Hispanity Day with the death of fascism, just like the despot Franco with a military parade in Madrid, the capital of the empire where the sun never set. In Barcelona Spanish nationalists demonstrated once again in Plaça Catalunya, but each year they are fewer in number. A repeat of the Spanish nationalist concentration in Tarragona on 9/11, they were less than 2% of the Catalan nationalist demonstrators calling for their right to vote.

El Dia de la Raza, rebatejat Dia de la Hispanidad amb la mort del feixisme, l’ha celebrat l’hereu de Felip V el Perjur igual que el dèspota Franco amb marxes militars a Madrid, la capital de l’imperi on no es posava el sol. A Barcelona els espanyolistes s’han manifestat de nou a la Plaça de Catalunya, però cada vegada són menys. Igual que la concentració espanyolista de Tarragona de l’11 de setembre no arriben al 2% dels manifestants catalanistes que exigeixen votar.

Espanyolistes 2014 212 October 2014: The anti-Catalan nationalist La Vanguardia published this photo of Plaça Catalunya, the most favourable they found. The police estimated 38,000 demonstrators. The Barcelona V on 9/11 ran to 1.8 million.

12 octubre 2014: La Vanguardia, contrària als catalanistes, publica aquesta foto de la Plaça Catalunya, la més favorable que ha trobat. La policia calcula 38.000 manifestants. La V de Barcelona de l’11 de setembre va reunir 1,8 milions.

espanyolsites 201312 October 2013: The police counted 8,000 less Spanish nationalist demonstrators despite a much more populated Plaça Catalunya. Occupied by trees, fountains, sculptures, benches and urban obstacles, the square can barely host more than 10,000 demonstrators.

12 octubre 2013: La policia donava 8.000 menys manifestants espanyolistes tot i estar molt més plena la Plaça Catalunya. Ocupada per arbres, fonts, escultures, bancs i obstacles urbans, la plaça difícilment pot reunir més de 10.000 manifestants.

13 October 2014 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: