La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Rajoy, Zero in Maths/RAJOY, ZERO EN MATES

Rajoy, Zero in Maths

by Josep C. Verges

Rajoy contra EstatutIn 2006 denialist Rajoy only managed to get 4 million signatures against Catalonia. 66% of his PP voters and 92% of the Spanish population (there was no age limit nor any control) did not follow his lead. Below: The PP’s public prosecutor in Madrid Torres Dulce (at right naturally) with Catalan president Mas whom he is now persecuting on orders from denialist Rajoy, despite the refusal to indict of all the prosecutors in Catalonia.

Rajoy got a ten in Spanish Fascism but a zero in maths. A referendum is a referendum by any other name as Shakespeare would say (note for Rajoy: English writer from the time the Spanish Armada sank). To look ridiculous is to look ridiculous in any other language, including the only one Rajoy knows: un ridículo. Nonstop threats that Catalans would never be able to vote and more than two million did just that. Catalans have carried out a civic revolution. Rajoy refuses to see what the whole world has seen. Catalonia is back on the map from which it was erased in 1714 by the French and Spanish absolutists after the military occupation of Philip V the Perjurer.

Democracy is a problem for the heirs of absolutism. It is not the State that rules but the sovereign people. Rajoy is undone. His power was based on control of the central State and the Supreme Court and he couldn’t stop democracy . Will he put 2.3 million Catalans in jail for voting? The demodé and anachronic centralism of Paris and Madrid has no future. Federalist Merkel runs circles around the immobilized Hollande, juts like independent Mas with the denialist Rajoy. Repeat maths exam for Rajoy. First he delayed a perfectly legal consultation and then he dismissed as a joke a vote organised by volunteers, but when these reached 40,000, Rajoy ran to the Constitutional Court, which had no other option but to accept the case. However to rescue some of the lost prestige after the undemocratic ripping apart in 2010 of the Catalan Statute voted by the sovereign people, the Court denied Rajoy’s petition to intervene. He could do nothing, because he had no constitutional cover for military force. The slap in the face of millions of voters has forced him into new maths. There was no electoral roll but an estimated 43% voted out of 5.4 million enabled. Rajoy claims this is too little and by adding foreigners he says it was only 33%. Let’s mark Rajoy’s maths. The PP won an absolute majority in Congress in 2011 with only 45% of the votes and 30% of the electoral roll! The Catalan consultation beat in 13 points the PP vote in Spain! Even with Rajoy’s own maths , it was three points higher than the PP support in 2011.The polling institute CIS, controlled by the PP, estimates the PP’s current vote in October 2014 at only 28%, that is 19% of the electoral roll. Today the PP represents 19% of Spain -in Catalonia 2%!-, while the sovereign people represent 43% of Catalonia. Rajoy’s maths are as disastrous as his denialist politics. Alexander the Great solved the problem of how to untie the Gordian knot by cutting it with a sword. The failure Rajoy could to likewise. Forget his failed maths. Not everyone must know maths and only democrats will question his top marks in Spanish Fascism which the PP heirs of Franco will never do. Forget the sums, subtractions, multiplications, divisions, square roots, derivatives and integrals about Catalans. Call a referendum on the independence of Catalonia, with a simple yes and no like democracies do. Prime Minister Cameron can tell him how he did it for Scotland, which he won at the last minute by promising a fiscal pact. Then we shall know who knows more maths, Rajoy or the sovereign Catalan people.

(“Rajoy, zero en mates,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 16 November 2014)

Rajoy, zero en mates

per Josep C. Vergés

Torres_DulceEl fiscal central del PP Torres Dulce (a la dreta naturalment) amb el president de la Generalitat Mas a qui persegueix per ordres del negacionista Rajoy, tot i el refús de tota la fiscalia de Catalunya. Primera foto: El 2006 el negacionista Rajoy només va aconseguir 4 milions de signatures contra Catalunya. El 66% dels seus votants del PP i el 92% de la població espanyola (no hi havia límit d’edat al signar ni cap control) no el va seguir.

Rajoy va treure un deu en Formación del Espíritu Nacional, però un zero en mates. Un referèndum és un referèndum en qualsevol altre nom, com diria Shakespeare (nota per a Rajoy: escriptor anglès de quan la Gran Armada s’enfonsà). Un ridícul també és un ridícul en qualsevol altre idioma, fins i tot amb l’únic que sap Rajoy: un ridículo. Anys i panys perjurant que els catalans no podríem mai votar i més de dos milions han votat. Els catalans han fet una revolució cívica. Rajoy no ho vol veure, però el món sencer ho ha vist. Catalunya ha tornat al mapa després de ser esborrada el 1714 pels absolutistes francocastellans amb l’ocupació militar de Felip V el Perjur.

La democràcia és un problema per als hereus de l’absolutisme. No manen els Estats, mana el poble sobirà. Rajoy està desfet. La seva força era el control de l’Estat central i del Tribunal Suprem i no ha pogut contra la democràcia. Posarà 2,3 milions de catalans a la presó per votar? El centralisme demodé i anacrònic de París i Madrid no té futur. La federal Merkel dóna voltes a l’immobilista Hollande, com l’independentista Mas al negacionista Rajoy. Revàlida de mates per a Rajoy. Després de retardar una consulta ben legal, deia que una votació organitzada per voluntaris era broma, però quan sumaven 40.000, Rajoy ha corregut al Tribunal Constitucional, que no li quedava més remei que tramitar la seva demanda. Però per salvar el nul prestigi que li queda després de l’estripada antidemocràtica el 2010 de l’Estatut votat pel poble sobirà, ha denegat a Rajoy l’excusa per intervenir. No li ha quedat més remei que no fer res, perquè no podia ordenar una intervenció manu militari «constitucional.» El pal de milions de votants l’ha obligat a noves mates. No hi cens però s’estima un 43% ha votat d’uns 5,4 milions possibles. Rajoy diu que és poc, que sumant estrangers és el 33%. Repassem les mates de Rajoy. El PP va treure majoria absoluta al Congrés el 2011 amb només el 45% dels vots i el 30% del cens! La consulta catalana supera en 13 punts el vot del PP a Espanya! Fins i tot amb les mates de Rajoy, supera en tres punts la representativitat del PP el 2011. L’institut d’opinió CIS, controlat pel PP, estima el vot actual del PP l’octubre de 2014 de només 28%, és a dir 19% del cens. El PP avui representa el 19% d’Espanya -a Catalunya el 2%!-, mentre el poble sobirà català representa el 43% de Catalunya. Les mates de Rajoy són tan desastroses com la seva política negacionista. Alexandre el Gran va resoldre el problema de com deslligar el nus Gordià tallant-lo d’un cop d’espasa. El mateix pot fer el catejat Rajoy. Que s’oblidi de les mates suspeses. No tothom ha de saber mates i només els demòcrates li discutim la seva matrícula d’honor en Formación del Espíritu Nacional que segur el PP, hereu del dèspota feixista Franco, mai li retraurà. Deixi les sumes, restes, multiplicacions, divisions, arrels quadrades, derivades i integrals sobre els catalans. Convoqui un referèndum sobre la independència de Catalunya, amb un simple sí o no com fan els paisos democràtics. El primer ministre Cameron li pot explicar el d’Escòcia que ha guanyat a última hora prometent el pacte fiscal. Llavors sabrem qui sap més mates, si Rajoy o el poble sobirà català.

(“Rajoy, zero en mates,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 16 novembre 2014)

Advertisements

21 November 2014 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

2 Comments »

  1. Most enjoyable.

    Like

    Comment by David | 21 November 2014 | Reply

  2. Proposo que ens autoinculpem per la consultarecent, i que obliguem al Rajoy a dur-nos davant la justícia, mitjançant el seu fiscal Torres-Dulce. Algun col·lectiu ja s’ha autoinculpat, pel qual no serem els primers, però la idea no és dolenta. Pots posar-la, al teu butlletí, perrquè que s’hi sumi qui vulgui.

    Like

    Comment by Salvador | 21 November 2014 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: