La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

The Spy Jose Pla/L’ESPIA JOSÉ PLA

The Spy Jose Pla

by Josep C. Verges

placelaThe liberal Josep Pla Casadevall, acused of spying by Marxists, was the most censored author by the despot Franco. Here with Franco’s censor and Nobel Literature Laureate Camilo Jose Cela. Below: Spanish Fascist Jose Pla Carceles wrote “The International Mission of the Hispanic Race” and “The Lost Souls of Gibraltar.” Another Spanish Fascist Pla was the Catalan Jose Pla Comes, with blue blood and blue Spanish Fascist shirt.

The former president of the Institut d’Estudis Catalans, Salvador Giner, invited me to lunch and he asked about the attacks by the Jacobin (his words) El Pais against Pla. Several writers have asked me the same question. Josep Maria Ureta of El Periodico: «I know you have a good knowledge, like many who write on this subject. Can you confirm or deny this new theory?» Enric Vila, author of an encomium on Pla, also asked me about the new book by Josep Guixa: «Totally chaotic but he claims that Pla met Jose Antonio Primo de Rivera. It seems he also wrote from 1933 in a Spanish Fascist magazine.»

Xavier Pla reveals in the new El Pais in Catalanin the alcove like Aznar (in internet only, the opposite of La Vanguardia, in Catalan only out loud)- that there were three Plas, two of whom were Spanish Fascists: «There was another journalist who signed off as Jose Pla, the Murcian Jose Pla Carceles, a supporter of Spanish Fascism and author of «The International Mission of the Hispanic Race», as well as Jose Pla Comes, an aristocrat from Torroella de Montgri, who wrote fiery articles of Spanish FascismLike «The Flags Returned» in 1940 in Los Sitios. Until 1975 today renamed Diari de Girona did not admit that it was written by the Spanish Fascist with blue shirt and blood and not by Josep Pla. The over-excited Josep Guixa accuses Pla of writing anonymously for the Spanish Fascist magazines FE and Arriba and of visiting Primo de Rivera in jail. Who was it? Obviously one of the Spanish Fascists Plas and, if I am also allowed to speculate, the Murcian who lived in Madrid. Jordi Gracia praises, in the plural we, Guixa in El Pais: «We knew for a long time that Pla had been a collaborator of the official Spanish Fascist paper Arriba i 1940.» Arcadi Espada, not at all a suspect of Catalan sympathies, called out many years ago Gracia’s obscene imposture of pain.It is heartbreaking news” he lets on. The publisher’s son Josep C. Verges writes a letter to El Pais. He gives more sensational news: There are two Plas. The critic Gracia answers. He continues hurt and hurting, nothing new, although you spot his shiver: He had never heard of the article by Jose Pla Comes and what ifHe is left with the choice between the ignorant’s boorishness or the evildoer’s manipulation My father Josep Verges Matas explained in volume 45 of Pla’s Complete Works how the articles in Arriba came about forced by the Gestapo: “He was arrested and forced to write articles in praise of Mussolini.” What is noteworthy is what Pla managed to say with a pistol to his head in 1940, when Hitler was winning the war: “Spain has always produced a curious conservative type furnished with a sort of congenital incapacity to conserve and an unmatched tendency to be easy prey. Mussolini has finished off the era of the conservative who does not know how to conserve. Spain is experiencing a similar situation as Italy.” Josep Pla explained how the magazine Destino could survive Fascism: “We have to collaborate ironically.” Irony which looks just as necessary today in a State with conservatives who do not know how to conserve and failed Marxists who give out certificates of good conduct, just like the Fascists who also persecuted with visceral hatred, as Josep Pla wrote to my father in 1940, all democratic liberals. Censorship was the ever-present subject in the one thousand letters between Pla and my father. This highly censored Pla was the one who wrote and spied for Franco? These losers who write for Spanish nationalist papers should get a life. Aren’t they the ones who are the collaborators?

(“L’espia José Pla,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 23 November 2014)

L’espia José Pla

per Josep C. Vergés

Pla carcelesEl falangista José Pla Cárceles fou autor de “La misión internacional de la raza hispánica” i “El alma en pena de Gibraltar.” Un altre Pla falangista fou el català José Pla Comes, de sang i camisa blaves. Primera foto: El liberal Josep Pla Casadevall, acusat d’espia pels marxistes fou l’autor més censurat pel dèspota Franco. Aquí amb el barbut censor de Franco i Premi Nobel de Literatura Camilo José Cela.

L’expresident de l’Institut d’Estudis Catalans, Salvador Giner, m’invita a dinar. Em pregunta sobre els atacs de El País, jacobí com diu ell, contra Pla. Varis escriptors m’han fet la mateixa pregunta. Josep Maria Ureta del Periodico: «Sé que tens memòria com molts dels que escriuen sobre aquest tema. Em confirmes o desmenteixes aquesta nova tesi?» Enric Vila, autor d’un elogi a Pla, també pregunta sobre el nou llibre de Josep Guixà: «Un galimatias impressionant, però explica que Pla es va trobar amb José Antonio Primo de Rivera. Sembla que va escriure a partir de 1933 en una revista de Falange.»

Xavier Pla revela al nou El País en català -en la intimitat com Aznar (per internet, al revés de La Vanguardia, en català només en veu alta)- que hi ha tres Plas, dos d’ells falangistes: «Hi havia un altre periodista que signava José Pla, el murcià José Pla Cárceles, pròxim al falangisme i autor de «La misión internacional de la raza hispánica», i també José Pla Comes, aristòcrata de Torroella de Montgrí, que firmava articles d’un falangisme abrandat.» Com «Banderas que volvían» de 1940 a Los Sitios. Fins 1975 no reconeixia l’avui Diari de Girona, que era del falangista de sang i camisa blaves, no Josep Pla. El sobreexcitat Josep Guixà acusa Pla d’haver escrit anònimament a les revistes falangistes FE i Arriba i de visitar Primo de Rivera a la presó. Qui va ser? Evidentment un Pla falangista, posats a especular el murcià que vivia a Madrid. Jordi Gràcia elogia, en plural majestàtic, Guixà a El País: «Fa temps que sabíem que Pla havia estat col.laborador del diari oficial de falange Arriba el 1940.» Arcadi Espada, gens sospitós de catalanisme, ja desmentia fa temps “la obscena impostación de dolor de Gràcia. “Es una noticia descorazonadora…” se permite. Josep C. Vergés, hijo del editor, escribe una carta a El País. Da otra noticia sensacional: hay dos Pla. El crítico Gràcia responde. Continua dolorido y doloroso, sin mayor noticia, aunque se percibe un escalofrío: tampoco conoce el artículo de José Pla Comes y vete a ver si… Sólo le queda elegir entre el atrevimiento del ignorante o la manipulación del malvado.» El meu pare, Josep Vergés Matas, explica al volum 45 de l’Obra Completa els articles d’Arriba, obligat per la Gestapo: “Fou detingut i obligat a escriure articles encomiàstics sobre Mussolini.” L’interessant és el que arriba a dir Pla a punta de pistola el 1940, quan Hitler guanyava la guerra: “Ha existido siempre en España un tipo pintoresco de conservador dotado de una especie de congènita incapacidad para conservar y de una brillante tendencia a ser fácilmente devorado. Mussolini ha cerrado la etapa del conservador que no sabía conservar. España se encuentra en circumstancias parecidas de Italia.” Josep Pla explicava com podria sobreviure Destino al feixisme: “Hem de fer una col.laboració irònica.” Ironia que segueix ben actual en un Estat de conservadors que no saben conservar i de marxistes manqués que donen carnets de bona conducta, com els feixistes que també perseguien amb odi visceral, com recordava Josep Pla el 1940, tots els demòcrates liberals. A les mil cartes entre Pla i el meu pare sempre surt la censura. El Pla tan censurat era el que escrivia i espiava per Franco? Que s’ho facin mirar aquests frustrats que escriuen per diaris espanyolistes. A veure qui és el col.laboracionista?

(“L’espia José Pla,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 23 novembre 2014)

Advertisements

24 November 2014 - Posted by | Culture/Cultura, News comment/Comentari al dia | ,

2 Comments »

  1. Josep, Molt bé. Salut.

    Like

    Comment by Salvador | 25 November 2014 | Reply

  2. Thanks for this. I’d been waiting for your riposte!

    Like

    Comment by Peter | 25 November 2014 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: