La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Not a Drop of Petrol/NI UNA GOTA DE GASOLINA

Not a Drop of Petrol

by Josep C. Verges

incendiari rajoy Rajoy organized the attack on the Statute of Catalonia successfully achieving the constitutional coup d’etat of 2010. Now he is going after the president of Catalonia Artur Mas because two and a half million Catalans voted. The Constitutional Court was wrong and so will the High Court if it heeds the arsonist. Below: The President of the High Court of Catalonia, M.A. Gimeno, from Aragon’s Catalan-speaking Franja, at the Justice Commission of the Parliament of Catalonia.

Arsonist Rajoy has opened a second front with his disgraceful manipulation of prosecutors, The centralist State prosecutor Torres Dulce has imposed an indictment that his own prosecutors in Catalonia had unanimously rejected as inadmissible in a state under the Rule of Law. Temperatures will start to cool down if the High Court of Catalonia rejects the indictment.

The arsonist Rajoy has been outfoxed by the Astute Mas. His undemocratic tantrum because more than two million Catalans voted has led him to further discredit the Rule of Law. After three centuries of absolutism under the Law of the Ruler, Rajoy has not understood that democracy has changed the order and today we live under the Rule of Law. The Constitutional Court did not allow Rajoy went charging along militarizing the autonomy of Catalonia which he believes like the despot Franco “granted in a dark hour.” We have to wait and see whether the Constitutional Court follows Rajoy‘s lie confusing referendum, which requires the permission of Congress in Madrid, and consultation, which the Parliament of Catalonia can call on its own. If the Constitutional Court follows the Rule of Law, not the Law of the Ruler, it will give a second slap down to Rajoy declaring the consultation perfectly legal. This will lower the tension in Catalonia by convening a second consultation with all the legal guarantees that Rajoy torpedoed with the first one which he could not prevent anyway. The 81% who voted for independence may drop in the second round to 70% when Spanish nationalists vote, but this 70% Rajoy will not be able to manipulate with his ignorant maths. The Constitutional Court could thus rebuild its damaged reputation after the undemocratic destruction in 2010 of the Statute voted by the sovereign people. The judges of the PP and the PSOE were responsible for the millions who took to the streets in Catalonia and are equally responsible for the drive to independence because they followed political instructions. They learned their lesson. A judge has now said that arsonist Rajoy has been denied the use of force against the freedom to vote so as not add “a single drop of petrol.” But if Spanish nationalist injustice continues, Catalans will not leave Artur Mas alone. As the former president of the Institute of Catalan Studies Salvador Giner writes me: “I propose that we self-incriminate ourselves on the recent consultation to compel Rajoy to take us to court through his prosecutor Torres Dulce.” The National Assembly of Catalonia should put back the stalls in all the squares of Catalonia to let millions of Catalans to self-incriminate on the 9 November consultation, 300 years after 1714. Barcelona’s stadium the Camp Nou seats 100,000. 2 million self-incriminated with their lawyers would require the Rule of Law to judge 50,000 at a time during weeks of trial. It would require 40 Barça stadiums to criminalize all Catalans who defend their freedom. And it would take two years for the mass sentencing. What democracy and what justice can survive sentencing two million Catalans for voting? The courts can not follow the corrupt anti-Catalan politicians in Madrid. Today the PP and PSOE do not represent even half of Spaniards and less than 15% of Catalans. The way out for the Constitutional Court in Madrid is to declare legal the consultation, not the one held but a new one, while the High Court in Barcelona rejects the Madrid prosecutor’s indictment farce. Let Rajoy burn himself alone with his petrol.

(“Ni una gota de gasolina,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 14 December 2014)

Ni una gota de gasolina

per Josep C. Vergés

GimenoEl president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, M.A. Gimeno, català de la Franja, a la comissió de justícia del Parlament de Catalunya. Primera foto: Rajoy va organitzar l’atac contra l’Estatut de Catalunya fins aconseguir el cop d’Estat constitucional de 2010. Ara persegueix el president de la Generalitat Artur Mas perquè dos milions i mig de catalans han votat. El Tribunal Constitucional es va equivocar i el Tribunal Superior de Justícia també, seguint un incendiari.

L’incendiari Rajoy ha obert un segon front judicial amb el penós espectacle de la seva manipulació dels fiscals. El fiscal centralista Torres Dulce ha imposat una querella que els seus propis fiscals a Catalunya havien denegat per unanimitat com inadmissible en un Estat de Dret. Si el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya rebutja la querella serà un pas en refredar els ànims.

L’incendiari Rajoy no ha pogut contra l’Astut Mas. La seva antidemocràtica rabieta perquè més de dos milions de catalans han votat l’ha fet desprestigiar encara més l’Estat de Dret. Després de tres segles de l’absolutisme del Dret d’Estat, Rajoy no sap que la democràcia ha capgirat la truita i avui vivim en un Estat de Dret. El Tribunal Constitucional no ha deixat que Rajoy tirés pel dret militaritzant l’autonomia de Catalunya, que creu com el dèspota Franco “en mala hora concedida.” Veurem si el Tribunal Constitucional segueix la mentida de Rajoy de confondre referèndum, que depèn del permís del Congrés de Madrid, amb consulta, que el Parlament de Catalunya pot convocar per sí sol. Si el Tribunal Constitucional segueix l’Estat de Dret, i no el Dret d’Estat, donarà una segona clatellada a Rajoy declarant la consulta perfectament legal. Faria baixar la tensió a Catalunya convocar la segona consulta amb totes les garanties legals que ha torpedejat Rajoy en la primera, que ni així ha pogut parar. El 81% que ha votat independència potser baixarà a la segona volta al 70% quan els espanyolistes votin, però serà un 70% que Rajoy no podrà manipular com ara amb matemàtiques d’ignorant. El Tribunal Constitucional recuperaria així el seu malmès prestigi després de la seva estripada antidemocràtica de 2010 contra l’Estatut votat pel poble sobirà. Els jutges del PP i del PSOE tragueren milions al carrer a Catalunya i són els responsables de l’independentisme per haver seguit ordres polítiques. Han aprés la lliçó. Un jutge ara ha dit que han denegat a l’incendiari Rajoy l’ús de la força contra la llibertat de vot per no afegir “ni una gota de gasolina.” Però si la injustícia espanyolista segueix endavant, els catalans no deixarem sol Artur Mas. Com m’escriu l’expresident de l’Institut d’Estudis Catalans Salvador Giner: “Proposo que ens autoinculpem per la consulta recent i que obliguem Rajoy a dur-nos davant la justícia mitjançant el seu fiscal Torres Dulce.” L’Assemblea Nacional de Catalunya hauria de tornar a posar les paradetes a totes les places de Catalunya perquè milions de catalans s’autoinculpin de la consulta del 9 de novembre, 300 anys després de 1714. Al Camp Nou hi caben 100.000. 2 milions d’autoinculpats amb els seus advocats permetria el Dret d’Estat jutjar 50.000 de cop en setmanes de procés. Caldrien 40 estadis del Barça per criminalitzar tots els catalans que defensen la llibertat. Tardarien dos anys en sentenciar en massa. Quina democràcia i quina justícia aguanta condemnar dos milions de catalans per votar? La justícia no pot seguir l’anticatalanisme dels corruptes polítics de Madrid. El PP i el PSOE avui no representen ni la meitat dels espanyols i ni el 15% dels catalans. La sortida de la justícia a Madrid és declarar la consulta legal, no la que s’ha fet sinó la que cal fer, i a Barcelona rebutjar la farsa-querella del fiscal de Madrid. Que Rajoy es cremi tot sol amb la seva gasolina.

(“Ni una gota de gasolina,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 14 desembre 2014)

Advertisements

14 December 2014 - Posted by | News comment/Comentari al dia, Politics/Política | ,

2 Comments »

  1. M’ha agradat molt el teu article.

    Like

    Comment by Joan | 14 December 2014 | Reply

  2. Gracias JOSEP. Es que estos burros confunden una mayoría absoluta en democracia, con un absolutismo regio. Y así les va.

    Like

    Comment by Juan | 15 December 2014 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: