La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Return La Franja to Catalonia/RETORN DE LA FRANJA A CATALUNYA

Return La Franja to Catalonia

by Josep C. Verges

franja“I’m from La Franja and I speak Catalan!” The PP has changed the official name of Catalan to Lapao in Aragon. Below: Provinces no longer exist officially within the State of the Autonomies, but Blanes, in the old province of Girona, could not merge with Malgrat, in the old province of Barcelona, at the back after the green delta of La Tordera.

Why is it so difficult to solve the problems of coexistence in Spain? Should La Franja belong to Aragon at all, for example? Aragon does not even want it to be known that Catalan is spoken and the PP has invented Lapao to define the language. If mergers are necessary, I suggest this one to show how democratic and thrifty Spain is. Democratic because the people could decide like the Swiss do and thrifty because Aragon would no longer have to print official papers in Lapao.

Jordi Xargayo, editor of the Diari de Girona, said that: “In Switzerland, a country that does not have economic problems, towns merge.” Indeed two neighboring towns in the Zuri Oberland where I live have merged. First I would like to recall that in Switzerland the federal state controls 20% of expenditure, the cantons 40% and municipalities 40%. In Spain, Madrid controls 50% of expenditure, the Catalan government 30% and municipalities 20%. In addition mergers are not allowed between autonomies or provinces, although these no longer exist. Blanes could not merge with Malgrat, for example, nor the Franja de Ponent with Catalonia. In contrast the city of Basel wanted to merge with its hinterland of Basel Land, but voters said no, and the canton of Jura was born in a break away from Bern. Voters in the Grisons have just agreed to a reduction in municipalities. And in the Zuri Oberland the mythical village of Sternenberg has merged with Bauma. First the voters of Sternenberg had to agree, then those of Bauma and finally both accepted in a common vote the proposal, especially how debts were distributed.

(“Més fusions, by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 17 December 2014)

Retorn de La Franja a Catalunya

per Josep C. Vergés

Blanes MalgratLas províncies no existeixen oficialment amb l’Estat de les Autonomies, però Blanes, de l’antiga província de Girona, no podria fusionar-se amb Malgrat, de l’antiga província de Barcelona, al fons darrera el verd del delta de La Tordera. Primera foto: “Sóc de La Franja i parlo català!” El PP ha canviat el nom oficial de català per lapao a l’Aragó.

Per què és tan difícil resoldre la convivència a Espanya? Què se’ls hi ha perdut a la Franja amb Aragó, per exemple? Aragó no vol ni que se sàpiga que parlen català i el PP s’hn inventat el Lapao per definir-los. Posats a fer fusions, jo suggeriria aquesta per demostrar lo democràtica i estalviadora que és Espanya. Democràtica perquè els ciutadans decidirien com els suissos i estalviadora perquè no li caldria a l’Aragó imprimir papers oficials en lapao.

Jordi Xargayó director del Diari de Girona explica que: “A Suissa, un país que funciona i que no té problemes econòmics, s’han fusionat municipis.” Precisament s’estan fusionant dos municipis veins del Zuri Oberland on visc. Primer voldria recordar que a Suissa l’estat federal controla el 20% de la despesa, els cantons el 40% i els municipis el 40%. A Espanya, Madrid controla el 50%, la Generalitat el 30% i els municipis el 20%. A més no es permet fusions entre autonomies ni entre províncies, tot i que no existeixen. Blanes no es podria fusionar amb Malgrat, per exemple i la Franja de Ponent tampoc amb Catalunya. En canvi la ciutat de Basilea volia fusionar-se amb el seu rerapaís de Basel Land, però els votants han dit que no, i el cantó de Jura ha nascut d’una escissió amb Berna. Els votants dels Grisons acaben de votar una reducció de municipis. I al Zuri Oberland el mític municipi de Sternenberg s’ha fusionat amb Bauma. Primer han vota a Sternenberg que sí, després Bauma ha votat que els acceptava i finalment tost dos han votat la proposta, sobretot com quedaven repartits els deutes.

(“Més fusions, per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 17 desembre 2014)

19 December 2014 - Posted by | Culture/Cultura, Politics/Política | ,

1 Comment »

  1. Josep, envia-ho a gent (ciutadans, batlles, etc.) de la Franja.

    Like

    Comment by Salvador | 19 December 2014 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: