La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

The Climate Inquisition/LA INQUISICIÓ DEL CLIMA

The Climate Inquisition

by Rich Lowry

pacahaurHot climate or hot sex?: The head of the UN’s IPCC Pachauri, author of the porno novel Return to Alama, has resigned for sexual harassment. Below: Are you or have you ever been a climate sceptic? McCarthy poster: Shut the hell up! Talking about our failures just helps terrorists. Dissenters hate freedom.

 

The ranking Democrat on the House Natural Resources Committee, Raul Grijalva of Arizona, has written to seven universities about seven researchers who harbour impure thoughts about climate change. One of the targets Steven Hayward puts the spirit of the inquiry as: “Are you now or have you ever been a climate sceptic?”

 

Grijalva’s letters were prompted by the revelation that Wei-Hock Soon, a scientist at the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics whose work has been critical of the climate-change “consensus,” didn’t adequately disclose support for his research. The assumption of Grijalva’s fishing expedition is that anyone who questions global-warming orthodoxy must be harried in the name of planetary justice and survival. Proponents of climate alarmism demanding immediate action to avert worldwide catastrophe won’t and can’t simply let the science speak for itself. They have the least scientific temperament imaginable. Their attitude owes more to Lysenko, the high priest of Stalin’s politicized science, than to Mendel, the founder of modern genetics whose work was shunned by Lysenko. Roger Pielke of the University of Colorado, Boulder, has done work on extreme weather and he, too, is on the receiving end of one of Grijalva’s letters. Pielke seems a most unlikely target. It’s not that he doubts climate change. It’s not that he doubts that it could be harmful. It’s not that he doubts it is caused by carbon emissions. It’s not even that he opposes implementing aggressive policies — namely a carbon tax — to try to combat it. Pielke’s offence is merely pointing to data showing that extreme weather events haven’t yet been affected by climate change, and this is enough to enrage advocates who need immediate disasters as a handy political cudgel. It can’t be Apocalypse 100 Years From Now; it has to be Apocalypse Now. Pielke notes that neither hurricanes, nor floods, nor tornadoes, nor droughts have increased in frequency or intensity since the mid-20th century. The bible of the climate “consensus,” the U.N.’s IPCC admits the same: “There is not enough evidence at present to suggest more than low confidence in a global-scale observed trend.” It is impossible to scare people with methodological imponderables and projections showing far-off harms. So the nuances of the actual science have to be jettisoned for alarmist simplifications. The imperative is to show that climate change is an urgent public health, safety, national security, and environmental imperative. The head of the IPCC Pachauri has quit amid a sexual harassment scandal and noted in his letter of resignation: “For me the protection of Planet Earth, the survival of all species and sustainability of our ecosystems is more than a mission. It is my religion.” A project supposedly marshalling the best scientific evidence for the objective consideration of a highly complex and contested phenomenon, a religious commitment? People who run inquisitions may lack for perspective and careful respect for the facts and evidence. But they never lack for zeal.

(“A Shameful Climate Witch Hunt,” by Rich Lowry, Politico, 25 February 2015)
http://www.politico.com/magazine/story/2015/02/opinion-rich-lowry-climate-change-115518.html?hp=c3_3#.VO677ixBAn0

La Inquisició del clima

per Rich Lowry

shutthehellupÉs o ha estat mai un escèptic del clima? Pòster de McCarthy: Calla burro! Parlar dels nostres fracassos només ajuda els terroristes. Els crítics odien la llibertat. Primera foto: Escalfament del clima o del sexe?: El cap de l’IPCC de l’ONU Pachauri, autor de la novel.la porno Retorn a Alama, ha dimitit per assetjament sexual.

 

El demòcrata en cap de la Comissió de Recursos Naturals de la Cambra de Representants, Raul Grijalva d’Arizona, ha escrit a set universitats sobre set investigadors que tenen pensaments impurs sobre el canvi climàtic. Un dels objectius Steven Hayward situa l’esperit de l’enquesta en: “És o ha sigut mai un escèptic del clima?

 

Les cartes de Grijalva foren motivades per la revelació que Wei-Hock Soon, un científic de la Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics que ha estudiat críticament el “consens” del canvi climàtic, no havia revelat tot el suport per la seva investigació. La caça de bruixes de Grijalva pressuposa que tot el que questiona l’ortodòxia de l’escalfament global ha de ser perseguit en nom de la justícia i supervivència planetària. Els defensors de l’alarmisme del clima que exigeixen accions immediates per evitar una catàstrofe mundial no volen i no poden deixar que la ciència parli per sí sola. Tenen l’actitud menys científica imaginable. Més aviat la seva actitud recorda Lysenko, el gran sacerdot d ela ciència polititizada de Stalin, i no a Mendel, el fundador de la genètica moderna, menyspreat per Lysenko. Roger Pielke de la Universitat de Colorado a Boulder, ha treballat en temps extremats i ell també ha patit el pal d’una carta de Grijalva. Pielke sembla un objectiu ben estrany. No és que dubti del canvi climàtic. No és que dubti que pot ser perjudicial. No és que dubti que és el resultat de les emissions de carboni. No és que s’oposi a dur a terme polítiques agressives, en concret un impost sobre el carboni, per intentar combatre’l. El pecat de Pielke simplement ha estat senyalar que les dades sobre temps extremats mostren que aquests encara no han estat afectats pel cavi climàtic i això ha estat prou per enfurismar els partidaris que necessiten desastres immediats coma un útil pal polític. No pot ser una apocalipsi d’aquí cent anys, ha de ser apocalipsi ara. Pielke observa que els huracans, les inundacions i els tornados no han augmentat en frequència o en intensitat des de mitjans del segle vint. La bíblia del “consens” del clima, l’IPCC de l’ONU, admet el mateix: “No hi ha prou proves avui per a suggerir més que un baix grau de confiança en una tendència observada a escala global.” Resulta impossible espantar la gent amb incerteses metodològiques i projeccions mostrant danys llunyans. Així que els matisos de la ciència real han de ser tirats per la borda a favor der les simplificacions alarmistes. L’imperatiu és mostrar que el canvi climàtic és un imperatiu urgent per la salud, la seguretat i la protecció nacional i ambiental. El cap de l’IPCC Pachauri ha dimitit envoltat d’un escàndol d’assetjament sexual i ha remarcat en la seva carta de dimissió: “Per a mi la protecció del Planeta Terra, la supervivència de totes les espècies i la sostenibilitat dels nostres ecosistemes és més que una missió, és la meva religió.” Un projecte suposadament reunint les millors proves científiques per a l’avaluació objectiva d’un fenomen molt complex i disputat, és un compromís religiós? La gent que du a terme inquisicions poden mancar de perspectiva i de respecte curós dels fets i de l’evidència, però mai manquen de zel.

(“A Shameful Climate Witch Hunt,” per Rich Lowry, Politico, 25 febrer 2015)
http://www.politico.com/magazine/story/2015/02/opinion-rich-lowry-climate-change-115518.html?hp=c3_3#.VO677ixBAn0

Advertisements

26 February 2015 - Posted by | Environment/Medi ambient, News comment/Comentari al dia | ,

1 Comment »

  1. Reblogged this on TheFlippinTruth.

    Like

    Comment by joekano76 | 26 February 2015 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: