La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

The Source of Pujol’s Black Money/L’ORIGEN DEL NEGRE DE PUJOL

The Source of Pujol’s Black Money

by Josep C. Verges

brlPlane crash: The useless Bouches Rhone Languedoc Canal. Follow the public company BRL payola upriver Rhone to Geneva, and downriver Rhone to Pujol. Below: Talk, talk, talk: Pujol refused to answer in Parliament. Better ask the French water company BRL.

 

Where did Pujol’s black funds come from? The economist Francesc Cabana, married to Jordi Pujol’s sister, has always denied that there was any black money in his father-in-law’s inheritance, as he ratified in front of the judge. From the beginning I thought as much, knowing Swiss banks which provide few facilities to multiply black money as Pujol argued to explain the growth of his modest inheritance. Unless the president of Catalonia worked overtime speculating with his little pile of Francs.

 

These Swiss Francs seem to have grown on their own, but when the central government in Madrid leaked that Pujol had a Swiss bank account and I asked in an open letter in Diari de Girona for his permission to investigate, Pujol could not declare his black money as corrupt PP allowed. He transferred it to Andorra where in no time Madrid found out: Andorra is a shared colony with France. Hence Pujol’s forced confession last summer with the tortured excuse of the inheritance. Years ago I used to hear a story about the disgusting enrichment of Pujol’s numerous sons who strutted through Catalonia like Gaddafi’s sons or Chavez’s daughters. By the way Venezuela’s dictator had an account in the English bank HSBC in Geneva with 12 billion! And he gave less than one million to the vice-president of Podemos who, true to his name, Monedero (purse), pocketed it. In dirty Barcelona the story went that Marta Ferrusola silenced his preoccupied husband, preoccupied not with Catalonia, but with the sons’ gold rings: «Do it for your sons.» Pujol was honest, but he looked away for love of his children or for fear of his parachute jumping wife falling all over him. This was the heart-warming story that took us in, both Francesc Cabana and myself until our eyes were opened with Pujol’s confession. I was also taken in by the «sale» of Destino in 1975 to Jordi Pujol when the despot Franco died. The snake-oil salesman Pujol believed a Marxist dictatorship would take over and to put himself in their good books he imposed a Communist editorial board that destroyed the magazine, the only successful coup d’Etat before democracy. When I wrote my shared biography with my father “Such an Unfortunate Country”, I went round and round on the strange operation without finding the key. One day in the Biblioteca de Catalunya, looking through my father’s papers I unearthed the secret contract of the Destino sale three and a half years before the “sale” was made public, where Pujol forced my father to pretend he was the owner under the banker’s orders. Without realising I found out, now I recall. One day I asked my father: «How come Destino talks so often and so favourably of the banker Pujol?» My father looked at me unsettled but he did not confess the truth. Some years back the French government commissioned me to study the Rhone transfer that Pujol promoted together with a French public company which had built a useless Rhone transfer to Montpellier to let the pieds noirs expelled from Algeria to build California in the Languedoc. The Midi French were indignant when I rejected the project. This was the time when Grenoble’s Olympic mayor was jailed for corruption with water and a young economist confessed to me that the same was happening in this case. A commission was the origin of the black money. It was no European ideal, but Switzerland that moved Pujol. The investigating judge should demand what money transfers were undertaken by water company BRL, upriver Rhone to Geneva and downriver Rhone to Pujol.

(“L’origen del negre de Pujol,” by Josep C. Vergés, Diari de Girona, 25 February 2015)

 

L’origen del negre de Pujol

per Josep C. Vergés

pujolDiuen, diuen, diuen: Pujol es nega a contestar al Parlament. Millor preguntar a l’empresa d’aigues BRL de França. Primera foto: No aixeca el vol: L’inútil canal Bouches Rhone Languedoc. Cal resseguir les comissions polítiques de BRL Roine amunt a Ginebra i Roine avall a Pujol.

 

D’on provenen els fons negres de Pujol? L’economista Francesc Cabana, casat amb la germana de Jordi Pujol, sempre ha desmentit que existís diner negre de l’herència del sogre, com ha ratificat davant el jutge. Des del principi ja m’ho semblava, coneixent els bancs suissos, que no donen facilitats per multiplicar el diner negre com pretenia Pujol amb la seva discreta herència. Almenys que el president de la Generalitat fes hores extres especulant amb els seus franquets.

 

Aquests francs suissos semblaven haver crescut sols, però quan el govern central de Madrid filtrava que Pujol tenia un compte suís i jo demanava en carta pública al Diari de Girona que m’ho deixés investigar, Pujol no va poder blanquejar el negre com permetia el corrupte PP. El va enviar a Andorra on no ha faltat temps perquè Madrid ho sabés: Andorra és una colònia compartida amb França. D’aquí la forçada confessió de Pujol el passat estiu amb l’enrevessada excusa de l’herència. Fa anys sentia una anècdota justificant el fastigós enriquiment de tots els nombrosos fills de Pujol, que es passejaven per Catalunya com els fills de Gaddafi o les filles de Chavez. Per cert el dictador veneçolà tenia un compte al banc anglès HSBC de Ginebra amb 12 mil milions! I va donar menys d’un milió al vicepresident de Podemos que, fidel al seu nom, Monedero, se’ls va embutxacar. Doncs deien per Can Fanga que Marta Ferrusola silenciava el seu preocupat marit, preocupat no per Catalunya sinó pels anells d’or dels fills: «Fes-ho pels fills.» Pujol era honest, però tancava els ulls per amor filial -o per por que no li caigués a sobre la dona paracaigudista. Aquest era el conte corprenedor que ens empassàrem, Francesc Cabana i jo fins que obrirem els ulls amb la confessió de Pujol. També em vaig empassar la «venda» de Destino el 1975 a Jordi Pujol quan el dèspota Franco moria. El milhomes Pujol creia que vindria una dictadura marxista i, fent mèrits, imposava una redacció comunista que es va carregar la revista, l’únic cop d’Estat reeixit abans de la democràcia. Quan vaig escriure la biografia compartida amb el meu pare, «Un país tan desgraciat», donava voltes a l’estranya operació, sense trobar la clau. Un dia a la Biblioteca de Catalunya, remenant papers del meu pare, vaig finalment desenterrar el contracte secret de la venda de Destino tres anys i mig abans de la «venda» pública, on Pujol obligava el meu pare a actuar com si fos el propietari a les ordres del banquer. Sense saber-ho ho vaig destapar, ara me’n adono. Un dia li preguntava al meu pare: «Com és que Destino parla tant i tan favorable del banquer Pujol?» El meu pare em va mirar esverat, sense confessar la veritat. Fa uns anys el govern francès m’encarregava estudiar el transvasament del Roine, que promovia Pujol junt a una empresa pública francesa que havia fet un transvasament inútil del Roine fins a Montpeller perquè els pieds noirs expulsats d’Algèria fessin la Califòrnia al Llenguadoc. Els francesos del Midi s’indignaren amb la meva negativa. Quan l’alcalde olímpic de Grenoble anava a presó per corrupció amb l’aigua, un jove economista em confessava que el mateix passava aquí. Una comissió seria l’origen del negre. No era europeisme, sinó Suissa el que movia Pujol. El jutge ha de demanar quines transferències va fer aquesta empresa d’aigues, BRL, Roine amunt a Ginebra i Roine avall a Pujol.

(“L’origen del negre de Pujol,” per Josep C. Vergés, Diari de Girona, 25 febrer 2015)

Advertisements

28 February 2015 - Posted by | Environment/Medi ambient, News comment/Comentari al dia, Politics/Política | , ,

3 Comments »

 1. diuen, diuen, diuen…bravo, Josep!

  Like

  Comment by Salvador | 28 February 2015 | Reply

 2. […] Josep C. Vergés […]

  Like

  Pingback by L’origen del negre de Pujol [Josep C. Vergés] | BLOGS L2N | 28 February 2015 | Reply

 3. Collons! Això es investigació , a veure què et contesten . Una abraçada

  Like

  Comment by Joan | 1 March 2015 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: