La República Catalana

News Comment/COMENTARI AL DIA

Verges Report: Rajoy no és Breznev i Catalunya molt més que Praga/RAJOY IS NO BREZHNEV AND CATALONIA MUCH MORE THAN PRAGUE

Verges Report

4.7.17

Article Josep C. Vergés

Rajoy no és Breznev i Catalunya molt més que Praga/

Rajoy is no Brezhnev and Catalonia much more than Prague

(Text in English below)

Els catalans estem convocats d’aquí tres mesos a un referèndum sobre la independència. La majoria del parlament i dels ciutadans, i creixentment l’opinió internacional, n’està a favor. El PP, responsable directe del conflicte català fent anul.lar l’Estatut votat pel Parlament de Catalunya, el Congrés de Madrid i el poble sobirà en referèndum, segueix negant-se a tot pacte. Els socialistes són coresponsables al donar suport que el Tribunal Constitucional anul.lés el 2010 una llei superior. Doblement superior, votada pel poble sobirà i sobre l’Autonomia de Catalunya, anterior a la Constitució Espanyola, únic trencament oficial amb el feixisme de tota Espanya.

Els dos partits dinàstics, PP i PSOE, ara es troben que no tenen credibilitat. No tenen credibilitat perquè no tenen paraula des de 2010 i no tenen tampoc perquè han perdut la majoria del Congrés. Depenen dels catalans renegats de Ciudadanos per la seva política anticatalana.

Els catalans ho tenen ben clar que Madrid no té credibilitat. L’enquesta de març 2017 del Centre d’Estudis d’Opinió troba només 8% aprova la política anticatalana de Madrid, mentre el 82% està en contra. A finals de juny, La Vanguardia troba que el 10% dels catalans se sent espanyol, el 45% català i la resta, 45% català o espanyol, tant li fa. Curiós que el 10% espanyolista coincideix amb el 10% partidari del Real Madrid (78% ho són del Barça). El descontentament no ve del futbol sinó del centralisme de Madrid. 63% dels catalans estan insatisfets i demanen un Estat propi, associat o independent. Posats a triar, independent. Fa tres mesos dos terços votaria a favor de la independència amb una alta taxa de participació del 79%.

Un cop convocat el referèndum, l’opinió ha emptitjorat de cara a Madrid. A finals de juny tres quartes parts dels catalans volen el referèndum i si és unilateral sense permís de Madrid, anirà a votar el 59% del cens i s’abstindran els partidaris del no. El 80% del PP, el 70% de C’s i el 40% socialista no votarà. Així que el vot favorable serà molt més elevat que el 53% per la independència que La Vanguardia posa amb una participació poc creible del 90%. Escòcia arribà al 85% de participació.

Abans que el referèndum els catalans prefereixen una negociació o noves eleccions. Un 37% acceptaria una nova constitució democràtica per substituir la inservible de 1978, feta amb el feixisme al poder. Alternativament el 21% acceptaria un pacte fiscal. Seria fàcil negociar si Madrid no hagués trencat amb la sobirania popular el 2010. Seguir com si res com fa Rajoy ho rebutja el 90% dels catalans.

Segons el nivell de participació, que afecta el no, sortirà amb més o menys força el sí a la independència. Fins i tot amb la poc creible participació del 90% guanyaria la independència per 6 punts. Aquest 90% faria molt respectable la independència per a l’opinió internacional. El resultat més probable és que el sí guanyi de 20 punts amb una participació al voltant del 70%. Madrid fa un gran error promovent la no participació. Afecta solsament el seu vot espanyolista. 20 punts menys de participació seran 20 punts més del sí a la independència.

Europa no permetrà una nova invasió de Breznev a Praga i després de les manifestacions de milions de catalans al carrer des de 2010, Madrid sap que una ocupació serà un desastre per Espanya amb un vot encara més favorable a la independència sota vigilància europea. La negociació és l’única sortida, però Madrid la va estripar el 2010. Rajoy no és Breznev i Catalunya molt més que Praga.

Rajoy is no Brezhnev and Catalonia much more than Prague

Catalans will hold in three months a referendum on independence. The majority of Parliament and of the people, and increasingly of international opinion, are in favour. The PP, directly responsible for the Catalan conflict by getting annulled the Statute voted by the Catalan Parliament, the Madrid Congress and the sovereign people in a referendum, keeps refusing any pact. The socialists are co-responsible by voting in the Constitutional Court to nullify in 2010 a basic law. Doubly basic, voted by the sovereign people and in the Autonomy of Catalonia reestablished prior to the Spanish Constitution, the only official break with fascism in all of Spain.

The two dynastic parties, PP and PSOE, now find themselves with no credibility. They have none because they broke their word in 2010 and also because they have lost their majority in Congress. They depend on the renegade Catalans of Ciudadanos for their anti-Catalan policies.

Catalans know very well that Madrid has no credibility. The survey in March 2017 by the Centre d’Estudis d’Opinio found only 8% support for the anti-Catalan policies of Madrid while 82% were against. By the end of June, La Vanguardia found that 10% of Catalans feel Spanish, 45% Catalan and the rest 45% Catalan or Spanish, whatever. Remarkable that the 10% Spanish nationalists are identical to the 10% who support Real Madrid (78% support Barça). Discontent is not due to football, rather to Madrid’s centralism. 63% of Catalans are dissatisfied and want their own state, associate or independent. Given a choice, independent. Three months ago two thirds wanted to vote for independence with a high 79% participation of the electorate.

Once the referendum date has been fixed, public opinion has moved against Madrid. By the end of June three quarters of Catalans wanted a referèndum and if it was unilateral, without permission from Madrid, 59% of the electorate would vote with abstentions only from the no voters. 80% of the PP, 70% of C’s and 40% of the socialists would not vote. So the yes vote will be much higher than 53% for independence which La Vanguardia gives for a not credible 90% of the electorate voting. In Scotland it reached 85%.

Catalans prefer a negotiation or new elections more than a referendum. 37% would accept a new democratic constitution to replace the inoperable 1978 one, written with fascism in power. Alternatively 21% would accept a fiscal pact. Negotiation would be easy had Madrid not broken with the will of the people in 2010. Carrying on regardless like Rajoy is rejected by 90% of the Catalans.

Depending on how many participate, which affects the no vote, the yes to independence will be more or less pronounced. Even with the not credible 90% of the electorate, independence would win by 6 points. This 90% would make independence very respectable for international opinion. The most likely result is a yes win by 20 points with around 70% voting. Madrid is making a big error pushing against participation which affects exclusively their Spanish nationalist vote. 20% less participation will result in 20% more yes to independence.

Europe will not countenance a new invasion of Prague and, after the continued million strong street demonstrations since 2010, Madrid knows that an occupation would be disastrous for Spain with an even more favourable vote for independence under European supervision. Negotiation is the only way out, but Madrid broke the rule book in 2010. Rajoy is no Brezhnev and Catalonia much more than Prague.

Advertisements

4 July 2017 - Posted by | Verges Report

1 Comment »

  1. Molt ben parit. Ja ho has enviat a en Rajoy? Potser a en Junqueras, de vegades no s’explica massa bé 😉

    Comentari de l’editor: Abans d’escriure vàries hores fent càlculs estadîstics. No sé si al registre de propietat en fan o Rajoy encara calcula.

    Like

    Comment by jl | 5 July 2017 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: